KBT

KBT är en integrativ terapiform. Den integrerar olika synsätt, förhållningssätt och metoder som har stöd i vetenskaplig forskning.
Inom den kognitiva terapin utgår man från att vårt sätt att uppfatta olika situationer och händelser huvudsakligen bestäms av tidigt införlivade sätt att tänka. Detta utgör en sorts filter för våra upplevelser och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra händelser såväl från omvärlden som från vår egen inre miljö.
En grundsats i kognitiv psykoterapi är att tankar utgör drivkraften bakom känslor och handlingar.
Personliga grundantaganden, livsregler, automatiska tankar, viljestyrda tankar och kognitiva processer är delar av våra tankesätt.
Det primära målet för kognitiv terapi är att uppnå känslomässigt välbefinnande och hjälpande synsätt genom omvärdering av ohjälpsamma grundantaganden, livsregler, automatiska tankar, mentala bilder och tankevanor.
Ett annat perspektiv i KBT är att arbeta med att förändra de beteenden som hindrar en människa att fungera på ett av henne önskat sätt.
Metoderna i KBT kommer till uttryck i ett strukturerat arbetssätt. Olika delar i terapin är bedömning, genomförande och återfallsprevention.
KBT har ett tydligt fokus. Som patient är man alltid med om att bestämma vad som ska stå i fokus i förändringen.
I KBT deltar man aktivt i sin egen behandling. Aktiviteten kan bestå av kartläggningar, övningar, hemuppgifter och experiment med nya beteenden. Det är viktigt i KBT att förstå hur en problematik har uppkommit eller att tala om traumatiska händelser i det förflutna. Men tyngdpunkten ligger alltid på här-och-nu, på hur man skapar påtaglig förändring i sitt dagliga liv.